top of page
"

"Abdülganî en-Nablusî hicrî 1050-1144 (m. 1641-1731) yılları arasında yaşamış, tefsirden hadise, fıkıhtan tasavvufa, edebiyattan botaniğe pek çok sahada üç yüzü aşkın eser telif etmiş, âlim, ârif, mutasavvıf, edip ve seyyah bir zattır. Şeyh-i Ekber İbnü’l-Arabî mektebinin önemli simalarındandır. Üç bölümden oluşan bu çalışmada Nablusî'nin tefsir alanındaki yaklaşımları tetkik edilmektedir. İlk bölümde Nablusî’nin yatay ve dikey biyografisine yer verilerek tespit edilebilen eserleri ele alınmaktadır. İkinci bölümde Nablusî’nin zâhirî tefsir anlayışı odağında Beyzâvî Tefsiri üzerine yazdığı et-Tahriru’l-Hâvî isimli şerhi ve bazı tefsir problemlerine yaklaşımı incelenmektedir. Üçüncü bölümde ise Nablusî’nin Ekberiyye geleneğine uygun olarak işârî tefsirde kaleme aldığı Bevâtınü’l-Kur’ân ve Mevâtınü’l-Furkân isimli manzum tefsiri çerçevesinde vahdet-i vücûd merkezli işârî tefsiri anlayışı tahlil edilmektedir. "

"

Bir Müfessir Olarak Abdülganî en-Nablusî

Stok kodu: 803
290,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page