top of page
"

"18. yüzyılda Anadolu’da faaliyeti tespit edilebilen şeyhlerin sayısı yaklaşık olarak 807’dir. Bu şeyhlerin mensup oldukları ana tarikatlar ise Halvetîlik, Nakşibendîlik, Mevlevîlik, Kâdirîlik, Celvetîlik, Bektaşîlik, Bayrâmîlik, Sâdîlik, Rifâîlik ve Bedevîliktir. Bu asırda Nûreddîn Cerrâhî, Hasan Sezâî, Mehmed Cemâleddîn Efendi, Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî ve Ahmed Raûfî gibi kol kurucusu şeyhler yetişmiştir. Elinizdeki çalışma bir yandan 18. yüzyıldaki sosyal ve siyasî hayatın önemli bir unsuru olan tarikatlara yakından bakmayı hedeflerken bir yandan da başta İstanbul, Bursa ve Edirne olmak üzere bütün bir Anadolu’nun çeşitli cephelerden çekilmiş resmini sunmaktadır. Bu yetkin eser sayesinde Osmanlı Devleti’nde tekkelerin birer cazibe merkezi olmaya devam ettiği, özellikle kendisine kol nisbet edilen şeyhlerin tarikatlarını yeniden canlandırdıkları ve toplumu müspet olarak yönlendirdikleri daha iyi görülecektir."

"

Osmanlı Toplumunda Tasavvuf - 18. Yüzyıl

Stok kodu: 365
695,00₺Fiyat

    1. Başlık

    bottom of page